Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE POPTRADE

§ 1 – DEFINICJE
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Usługodawca – POPTRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-615), ul. Tyniecka 27 lokal 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000682232, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213785016.
 2. Serwis– serwis internetowy pod adresem www.poptrade.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
 3. Użytkownik – podmiot, który posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.
 6. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu.
 7. Ogłoszenie – zamieszczone przez Użytkownika ogłoszenie (oferta) dotyczące sprzedaży, zamiany, pracy, usług lub innej zgodnej z prawem umowy, zamieszczone w Serwisie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 
§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu. W szczególności niniejszy Regulamin określa zasady:
 1. korzystania z Serwisu;
 2. zakładania Konta oraz korzystania z niego;
 3. zamieszczania, edycji i aktywacji Ogłoszeń, a także zlecenia dodatkowych Usług i odpłatności za te Usługi;
 4. dopuszczalnej treści Ogłoszeń;
 5. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; 
 6. zasady odstąpienia od umowy.
 1. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Regulamin Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownicy nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 2. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu oraz Usług nie jest dopuszczalne.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie  i drukowanie.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Usługodawcy oraz usług świadczonych przez Usługodawcę innych aniżeli Serwis, w zakresie w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami.

 
§ 3 – WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”). 
 1. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
 2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik narusza Regulamin,
 4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 
§ 4 – ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 2. Przyjęcie przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
 4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny nie będzie mógł się ponownie zalogować do Konta.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 11. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.§ 5 – KONTO W SERWISIE 

 1. Korzystanie z Usług określonych w niniejszym Regulaminie wymaga utworzenia Konta. Aktywacja Konta następuje poprzez uruchomienie przez Użytkownika linku aktywacyjnego zamieszczonego w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym. 
 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła).
 4. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika Ogłoszenia. 
 5. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
 6. Każdy Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:umowy@poptrade.pl
 8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, w tym w szczególności podejrzeń odnośnie nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Usługodawca uprawniony jest do ząbkowania Konta do czasu potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.

 
§ 6 – ZASADY ZAMIESZCZANIA I AKTYWACJI OGŁOSZEŃ 

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
 1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Poptrade.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych, jako obowiązkowe), a następnie
 2. dokonania aktywacji Ogłoszenia stosownie do treści ust. 3 poniżej. 
 1. Aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Aktywacja Ogłoszenia płatnego oraz innych płatnych Usług, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu odbywa się poprzez dokonanie płatności poprzez płatność elektroniczną dostępną w Serwisie z chwilą zaksięgowania środków na rachunku Usługodawcy.
 2. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. W uzupełnieniu do każdego ogłoszenia w Serwisie zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika przypisany do ogłoszenia (bez ujawniania tego adresu użytkownikom).
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu, przy czym dołączając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że ma prawo do dysponowania tymi zdjęciami na potrzeby zamieszczenia Ogłoszenia.
 4. Formularz kontaktowy wskazany w ust. 3 powyżej stanowi wyłączne miejsce do zamieszczenia danych kontaktowych  Użytkownika, w związku z czym niedozwolone jest zamieszczanie w treści Ogłoszenia adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych, z zastrzeżeniem możliwości usunięcia przez Usługodawcę Ogłoszeń naruszających ww. wymagania.
 5. Zlecając emisję Ogłoszenia w Serwisie Użytkownik, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (np. zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu) u partnerów Usługodawcy, bez ujawniania danych kontaktowych Użytkownika (tj. z wykorzystaniem formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Użytkownikiem bez ujawniania jego adresu e-mail), w celu zwiększenia oglądalności Ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że decyzja o podjęciu powyższych działań zależy wyłącznie od Usługodawcy.
 6. Pojedyncze Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru/ usługi/ oferty. Ten sam towar/ usługa/ oferta w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia w Serwisie.
 7. Usługodawca przyznaje każdemu Użytkownikowi możliwość zamieszczania bezpłatnych Ogłoszeń, z wyłączeniem kategorii, w których zamieszczenie Ogłoszenia podlega opłacie po przekroczeniu przed danego Użytkownika przyznanej przez Usługodawcę liczby bezpłatnych ogłoszeń (lista płatnych kategorii oraz wysokość opłat został zamieszczona w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 8. Ogłoszenie bezpłatne będzie zamieszczone w Serwisie od momentu jego aktywacji przez okres 30 dni, po tym czasie wymaga odświeżenia, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika wiadomością e-mail z przypomnieniem.
 9. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może za pośrednictwem Konta modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (bez zmiany kategorii), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
 11. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy (z uwzględnieniem terminów publikacji Ogłoszeń określonych w niniejszym Regulaminie), jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcę będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:umowy@poptrade.pl

 
§ 7 – ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNYCH 

 1. Oprócz możliwości zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń bezpłatnych, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług płatnych:
 1. Odświeżenie Ogłoszenia – usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie. Szczegółowe zasady usługi Odświeżenia Ogłoszenia zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Ogłoszenie Wyróżnione – usługa polegająca na dodaniu do Ogłoszenia kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych. Szczegółowe zasady usługi Ogłoszenie Wyróżnione zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Płatne  Ogłoszenia  – usługa polegająca na możliwości zbiorczego zakupu Ogłoszeń na zasadach cenowych preferencyjnych w stosunku do kosztu zakupu pojedynczego Ogłoszenia. Szczegółowe zasady usługi Pakiet Ogłoszeń zostały uregulowane w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 
 1. Aktywowanie Usługi płatnej następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:
 1. dokonaniu przez Użytkownika płatności za daną Usługę poprzez płatność elektroniczną obsługiwaną przez Paypal w ramach Serwisu;
 2. wpłynięciu należnej płatności na konto Usługodawcy;
 3. upływie przysługującego Użytkownikowi (jeśli spełnia definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane zostały w § 11 Regulaminu. 
 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur obejmujących zakupione płatne Usługi powinni wypełnić odpowiedni formularz dostępny w Serwisie. 
 2. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
 4. Usługodawca umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: zwrot@poptrade.pl.  Zwrot nadpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 
§ 8 – ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ 

 1. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji  błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 2. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania produktu lub usługi, z wyłączeniem kategorii Praca (poszukiwanie pracy) oraz kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z produktami/usługami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie towarów i/lub usług wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 4 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

 
§ 9 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Mając na względzie, że Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, Użytkownik umieszczający dane Ogłoszenie w Serwisie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści Ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z Ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów odwiedzających Ogłoszenia za treść i rzetelność Ogłoszeń i ofert, a także zgodność z powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez podmiot odwiedzający Ogłoszenie od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Usługodawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których podmiot odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.
 5. Jeżeli odwiedzający dane Ogłoszenia lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób, a ponadto Użytkownik naprawi Usługodawcy wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 6. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Usługodawcy, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia lub usunięcia danego Ogłoszenia, a także prawo zablokowania Konta, w przypadku, gdy narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności, gdy zawiera treści (i) powszechnie uznane za obraźliwe, (ii) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, (iii) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, (iv) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów, (v) wprowadzające w błąd.
 8. Usługodawca nie gwarantuje w żaden sposób Użytkownikom skuteczności ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, w związku z czym wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.

 
§ 10 –DANE OSOBOWE 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także zasady prywatności określone zostały w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 
§ 11 - ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:umowy@poptrade.pl
 3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty zakończenia jego Ogłoszenia, pod warunkiem uregulowania na rzecz Usługodawcy wszelkich należności za usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik będzie musiał ponieść koszty spełnionej Usługi płatnej proporcjonalnie do jej zakresu, chyba, że wykonanie danej Usługi płatnej z uwag na jej charakter jest możliwe jedynie w całości.
 5. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


§ 12 – REKLAMACJE 

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację. 
 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać:
 1. za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza lub
 2. na adres poczty elektronicznej: reklamacja@poptrade.pl. 
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 2. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 
§ 13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 3 poniżej, zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym usługi Konta), poprzez Serwis, przesyłając o tym informację i stosując odpowiednio tryb określony w ustępie 2 poniżej.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
 5. zmiany oferty Usługodawcy. 
 1. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu. Usługi zakupione przez Użytkownika przed datą wejścia zmian w Regulaminie w życie rozliczane są na dotychczasowych zasadach.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
  

 • W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z odświeżenia Ogłoszenia, tj. usługi polegającej na umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 • Usługodawca oferuje dwa rodzaje Odświeżenia Ogłoszenia: jednorazowe oraz automatyczne (raz na dobę przez okres 7 dni od daty aktywacji usługi).
 • Odświeżenie pozycji Ogłoszenia powoduje przeniesienie go na początek listingów (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka).
 • Po otrzymaniu płatności Usługodawca przesyła drogą mailową do Użytkownika potwierdzenie aktywacji usługi Odświeżenia Ogłoszenia.
 • O każdorazowym odświeżeniu pozycji Ogłoszenia Użytkownik informowany jest drogą mailową.
 • Faktury z tytułu zleconej usługi Odświeżenia Ogłoszenia wystawiane są Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.
 • W przypadku usunięcia przez Usługodawcę Ogłoszenia, które ma aktywną usługę Odświeżania Ogłoszenia, pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN).
 • Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

 
Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Odświeżania ogłoszeń:
 
Cena jednorazowego odświeżenia ogłoszenia 2PLN. Odświeżenie raz na dobę, przez 7 dni automatycznie -Pakiet 14PLN

ZAŁĄCZNIK NR 2
  

 • W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z opcji wyróżnienia Ogłoszenia, tj. usługi polegającej na dodaniu do Ogłoszenia kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
 • Po otrzymaniu płatności Usługodawca przesyła drogą mailową do Użytkownika potwierdzenie aktywacji usługi wyróżnienia Ogłoszenia. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 • Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora.
 • W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 • Faktury z tytułu zleconej usługi Odświeżenia Ogłoszenia wystawiane są Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.

 
Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione:
 
20 PLN za 5 dni
50 PLN za 20 dni


ZAŁĄCZNIK NR 3
  

 • Usługodawca zastrzega odpłatność za zamieszczenie Ogłoszenia w następujących kategoriach (po wyczerpaniu przez Użytkownika pakietu 5 bezpłatnych ogłoszeń we wskazanych poniżej kategoriach) :

 
Motoryzacja ⁄Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe
10PLN
 
Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery
5PLN
 
Nieruchomości ⁄Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż
15 zł
 
Rolnictwo ⁄Ciągniki/Maszyny rolnicze
10 zł
 
Praca
15zł
 
Dodatkowo, Użytkownik ma możliwość zakupu Pakietu Ogłoszeń – tj. usługi polegającej na możliwości zbiorczego zakupu Ogłoszeń na zasadach cenowych preferencyjnych w stosunku do kosztu zakupu pojedynczego Ogłoszenia. 

 • Po otrzymaniu płatności Usługodawca przesyła drogą mailową do Użytkownika potwierdzenie zamówienia Pakietu.
 • Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 90 dni od chwili jego aktywacji. Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.
 • Dalsza odsprzedaż Pakietu Ogłoszeń jest niedozwolona.
 • W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Usługodawcę z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.
 • Faktury z tytułu zakupu Pakietu Ogłoszeń wystawiane są Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4
 
Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie przez Użytkowników ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane): 

 • przedmioty, gadżety i zdjęcia o treści pornograficznej,
 • ogłoszenia niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym;
 • ogłoszenia naruszające prawa (w tym dobra osobiste) osób trzecich;
 • ogłoszenia, których przedmiotem są dane osobowe osób trzecich;
 • materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami;
 • oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • oferowanie organów/wydzielin ludzkich lub zwierzęcych,
 • substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • towarów pochodzących z kradzieży;
 • towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
 • przedmiotów, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną osób trzecich;
 • broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 • ogłaszanie informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, zarabiania poprzez odbieranie maili, itp., towarów, które nie istnieją;
 • ogłoszeń dotyczących obrotu i świadczeń usług przy pomocy produktów podrobionych, których oznakowanie może wprowadzać Klienta w błąd i sugerować ich oryginalne pochodzenie, jakość i sposób wytwarzania,
 • ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez Usługodawcę działalności;
 • umieszczanie zdjęć reklamujących logo firmy;
 • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich, towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich;
 • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza;
 • żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • napoje alkoholowe;
 • wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,
 • gier cylindrycznych, gier w karty: Black Jack, poker, bakarat,
 • gier w automatach losowych, totalizatorów i zakładów bukmacherskich,
 • produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • bilety na mecze piłki nożnej;
 • usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;
 • leki i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych;
 • usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS;
 • udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • oprogramowanie, adres stron internetowych oraz informacje służące prowadzeniu działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, a także umożliwiające lub ułatwiające: tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;
 • niedozwolone jest umieszczanie linków do innych stron firmowych w temacie ogłoszenia;
 • ogłoszenia, które w swojej treści posiadają odnośniki/łącza/linki do ogłoszeniowych stron komercyjnych i firmowych;
 • ogłoszenia o treści erotycznej oraz matrymonialnych,
 • środków chemicznych w czystej postaci, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu, a w szczególności: stężonych kwasów (siarkowego, azotowego, chlorowodorowego), stężonych zasad (sodowej, wapniowej, potasowej, wapna palonego), innych (cyjanek potasu, sól arsenu, octan ołowiu, benzen, toluen, metale alkaliczne - sód, lit, potas, rubid, az, bar),
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier cyklicznych, gier w karty (nie dotyczy gier sportowych), gier na automatach losowych, totalizatorów - w myśl Ustawy z dnia 29.07.1992r. „o grach i zakładach wzajemnych" (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2004r) zmienionej Ustawą z dnia 19. 11.2009r. (Dz. U. nr 201 poz. 1540 z 2009r.),
 • kodów aktywacyjnych,
 • numerów rejestracyjnych i karty pojazdu bez pojazdu, do którego dokument wydano lub w przypadku informacji o całkowitym zdekompletowaniu pojazdu, gdy jedyną wartością są dokumenty; indywidualnego oznakowania samochodu,
 • niewypełnionych kart gwarancyjnych,
 • biletów na imprezy sportowe, artystyczne itd. bez podania wartości ceny nominalnej,
 • kart bankomatowych,
 • oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym: 
  1. oprogramowanie zawierające wirusy;
  2. oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  3. oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  4. oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych
 • Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
 • Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami, a także konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier, konta w grach online;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • Ofert pracy: 
  1. z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach
  2. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
  3. poza terytorium Polski
  4. wymagających wpłaty zaliczki 
 • Ogłoszenia dotyczące wszelkich innych produktów lub usług, w reklamie których ustawowo wprowadzone są ograniczenia prawne.